Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(2 of 52)_(Kinh An Ban Thủ Ý, … Tỳ-ni-đa-lưu-chi)

Xin mời coi các video khác tại đây:
https://www.youtube.com/user/DucBNguyen/playlists?disable_polymer=1

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(2 of 52)_(Kinh An Ban Thủ Ý, ... Tỳ-ni-đa-lưu-chi)

Thiền sư VN (TT. Thích Thông Phương, tvTLYT)_(2 of 52)_(Kinh An Ban Thủ Ý, … Tỳ-ni-đa-lưu-chi)

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *