Thiền Chuyển Hóa Cơn Giận| Thầy Shreans Daga

Khóa Thiền Tích Hợp và Chuyển Hóa
Thời gian: 21:30-22:45
Zoom ID: 7895925297
Khóa thiền theo chủ đề được diễn ra mỗi đêm trong phòng thiền PSSA Việt Nam cùng những phần chia sẻ giá trị từ cô Minh Tú và đội ngũ dẫn thiền đến từ mọi ngành nghề, mọi tôn giáo, mọi cấp bậc và mọi quốc tịch.

Thiền Chuyển Hóa Cơn Giận| Thầy Shreans Daga

Thiền Chuyển Hóa Cơn Giận| Thầy Shreans Daga

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *