Kinh vạn phật 25

Ðem nhân duyên công đức lễ Phật nay, nguyện đặng thân trangnghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy…(1 lạy) Pháp thân chư Phật, tốt theo hình thân tướng đầy đủ, con và chúng sinh nguyện đều thành tựu…(1 lạy) Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (3 lạy) Trên đây năm ngàn hai trăm vị Phật.

Kinh vạn phật 25

Kinh vạn phật 25

Nguồn: PhuKienXeCung.com.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *