Hướng Dẫn Nâng Cấp Fiber Mod Ver 5.5 (Bút Quay) từ Fiber Mod Ver 4 (Bút Quay) TRẮNG NHƯ OMO Đơn Giản

►Lần này mình naagn cấp bút dạ Fiber Mod trắng như OMO từ sailor hồng nam tính :v
►Nguyên liệu cần có: Bút dạ Fiber phổ biến tip uni và thân spt, Sailor hồng, ring hoop, nguyên liệu dễ kiếm ^^ làm đơn giản

►Hướng Dẫn làm Fiber MOD Ver1:
https://www.youtube.com/watch?v=tyxuL
►Hướng Dẫn làm Fiber MOD Ver 2: https://www.youtube.com/watch?v=0XzaUJnpVR8
►Hướng dẫn làm Fiber Mod V3: https://www.youtube.com/watch?v=Lkz49joOJjQ

►Link music: TheFatRat – Epic: https://www.youtube.com/watch?v=YqrxIimmiqs

Hướng Dẫn Nâng Cấp Fiber Mod Ver 5.5 (Bút Quay) từ Fiber Mod Ver 4 (Bút Quay) TRẮNG NHƯ OMO Đơn Giản

Hướng Dẫn Nâng Cấp Fiber Mod Ver 5.5 (Bút Quay) từ Fiber Mod Ver 4 (Bút Quay) TRẮNG NHƯ OMO Đơn Giản

Hướng Dẫn Nâng Cấp Fiber Mod Ver 5.5 (Bút Quay) từ Fiber Mod Ver 4 (Bút Quay) TRẮNG NHƯ OMO Đơn Giản

Nguồn: https://phukienxecung.com/

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *